محصولات لعاب مشهد> رنگ ها> رنگ های مخصوص لعاب
 
کد رنگترکیب شیمیایینمونهرنگماكزيمم درجه حرارتهمخواني با لعابColor
R71102Pb-Sb-Alزرد1050-960دریافت فایلYellow
R71103Pb-Sb-Alز رد1050-960دریافت فایلYellow
R71104Ti-Cr-Sbنارنجي1200دریافت فایلOrange
R71105Zr-Si-Prز رد1280دریافت فایلYellow
R71106Ti-Cr-Sbزرد1250دریافت فایلYellow
R71109Zr-Si-Prزرد1280دریافت فایلYellow
R71112Zr-Si-Prزرد1280دریافت فایلYellow
R71201Zr-Si-Vفيروز ه اي1300دریافت فایلLight Blue
R71202Co-Si-Znلاجوردي1300دریافت فایلAzure
R71210Zr-Si-Vفيروز ه اي1300دریافت فایلLight Blue
R71211Co-Alآبي1400دریافت فایلBlue
R71212Co-Siآبي تيره14001دریافت فایلDark Blue
R71213Co-Alآبي1400دریافت فایلBlue
R71214Co-Al-Znآبی1400دریافت فایلBlue
R71216Co-Siآبي تيره1400دریافت فایلDark Blue
R71217Co-Al-Znآبي1400دریافت فایلBlue
R71101Ti-Ni-Sbليمويي دریافت فایلLemon
R71108Ti-Cr-Sbنارنجي1200دریافت فایلOrange
R71111Ti-Cr-Sbنارنجي1200دریافت فایلOrange
R71203Co-Siآبي تيره1400دریافت فایلDark Blue
R71301Co-Cr-Al-Znسبز آبي1300دریافت فایلGreen-Blue
R71301Co-Cr-Al-Znسبز آبي1300دریافت فایلGreen-Blue
R71303Crسبز1400دریافت فایلGreen
R71304Crسبز1400دریافت فایلGreen
R71304Crسبز1400دریافت فایلGreen
R71308Co-Cr-Al-Znسبز آبي1300دریافت فایلGreen-Blue
R71310Cr-Siسبز تيره1400دریافت فایلDark Green
R71311Cr-Alسبز1300دریافت فایلGreen
R71312Co-Cr-Alسبز آبي1300دریافت فایلGreen-Blue
R71313Cr-Alسبز1300دریافت فایلGreen
R71314Cr-Si-Alسبز1300دریافت فایلGreen
R71316Cr-Siسبز تيره1300دریافت فایلDark Green
R71318Cr-Si-Feسبز1250دریافت فایلGreen
R71320Cr-Zr-Si-Prسبز چمنی1280دریافت فایلGreen
R71322Zr-Si-Pr-Vسبز روشن1300دریافت فایلLight Green
R71404Co-Cr-Mn-Feمشكي1300دریافت فایلBlack
R71405Co-Cr-Mn-Feمشكي1300دریافت فایلBlack
R71406Co-Cr-Feمشكي1300دریافت فایلBlack
R71408Cr-Feمشكي1300دریافت فایلBlack
R71411Cr-Cu-Feمشكي دریافت فایلBlack
R71420Cr-Cu-Feمشكي1300دریافت فایلBlack
R71502Cr-Fe-Znقهوه اي تیره1250دریافت فایلDark Brown
R71503Cr-Fe-Zn-Alقهوه ای1250دریافت فایلBrown
R71507Cr-Fe-Znقهوه اي قرمز1250دریافت فایلBrown-Red
R71511Cr-Fe-Siقهوه اي تیره1250دریافت فایلDark Brown
R71604Sn-Cr- Ca-Siصورتي1200دریافت فایلPink
R71607Sn-Cr- Ca-Siصورتي1200دریافت فایلPink
R71802Zr-Si-Co-Niخاكستري1300دریافت فایلGrey
   
 

1386© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه کارخانجات صنعتی لعاب مشهد می باشد.

اجرا و پیاده سازی : شرکت فرانت