محصولات لعاب مشهد> فریت ها> فریت های خاص
 
کد فریتشرحComments
C12112فریت اپک ماتMatt Opac Frit
C12118فریت اپک ماتMatt Opac Frit
C12121فریت اپک ماتMatt Opac Frit
C12123فریت اپک ماتMatt Opac Frit
C12126فریت اپک ماتMatt Opac Frit
MV609فریت اپک ماتMatt Opac Frit
MV701فریت مات ترانسMatt TransP. Frit
MV680فریت مات ترانسMatt TransP. Frit
MV639فریت مات ترانسMatt TransP. Frit
C22105فریت مات ترانسMatt TransP. Frit
C22106فریت مات ترانسMatt TransP. Frit
C22109فریت مات ترانسMatt TransP. Frit
C22110فریت مات ترانسMatt TransP. Frit
C11171فریت اوپک شفاف اصلاح کننده انگوب (ضریب بالا)Correction Opac Frit (High T.E.C)
C11171فریت اوپک شفاف اصلاح کننده انگوب (ضریب بالا)Correction Opac Frit (High T.E.C)
C11301فریت اوپک شفاف اصلاح کننده انگوب (ضریب بالا)Correction Opac Frit (High T.E.C)
C11302فریت اوپک شفاف اصلاح کننده انگوب (ضریب بالا)Correction Opac Frit (High T.E.C)
56/501-5فریت اوپک شفاف اصلاح کننده انگوب (ضریب بالا)Correction Opac Frit (High T.E.C)
C11195فریت اوپک شفاف اصلاح کننده انگوب (ضریب پایین)Correction Frit (Low T.E.C)
C11195فریت اوپک شفاف اصلاح کننده انگوب (ضریب پایین)Correction Frit (Low T.E.C)
C11308فریت اوپک شفاف اصلاح کننده انگوب (ضریب پایین)Correction Frit (Low T.E.C)
   
 

1386© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه کارخانجات صنعتی لعاب مشهد می باشد.

اجرا و پیاده سازی : شرکت فرانت