محصولات لعاب مشهد> فریت ها> فریت های دو پخت سریع
 
کد فریتشرحComments
C21225فریت ترانس شفاف سرب دار با دامنه پخت 1010-1050Lead Bearing Transparent frit 1010-1050 °C
C21226فریت ترانس شفاف سرب دار با دامنه پخت 1010-1050Lead Bearing Transparent frit 1010-1050 °C
C21230فریت ترانس شفاف سرب دار با دامنه پخت 1010-1050Lead Bearing Transparent frit 1010-1050 °C
C21236فریت ترانس شفاف سرب دار با دامنه پخت 1010-1050Lead Bearing Transparent frit 1010-1050 °C
C21241فریت ترانس شفاف سرب دار با دامنه پخت 1050-1120Lead Bearing Transparent frit 1050-1120 °C
C21249فریت ترانس شفاف سرب دار با دامنه پخت 1010-1050Lead Bearing Transparent frit 1010-1050 °C
C21131فریت ترانس شفاف بدون سرب با دامنه پخت 1010-1050LeadLess Bearing Transparent frit 1010-1050 °C
C21151فریت ترانس شفاف بدون سرب با دامنه پخت 1010-1050LeadLess Bearing Transparent frit 1010-1050 °C
C21164فریت ترانس شفاف بدون سرب با دامنه پخت 1010-1050LeadLess Bearing Transparent frit 1010-1050 °C
T1820فریت ترانس شفاف بدون سرب با دامنه پخت 1050-1120LeadLess Bearing Transparent frit 1050-1120 °C
C21225فریت ترانس شفاف سرب دار با دامنه پخت 1010-1050Lead Bearing Transparent frit 1010-1050 °C
C11237فریت اوپک شفاف سرب دار با دامنه پخت 1010-1050Lead Bearing Opac frit 1010-1050 °C
C11244فریت اوپک شفاف سرب دار با دامنه پخت 1010-1050Lead Bearing Opac frit 1010-1050 °C
C11251فریت اوپک شفاف سرب دار با دامنه پخت 1050-1120Lead Bearing Opac frit 1050-1120 °C
C11262فریت اوپک شفاف سرب دار با دامنه پخت 1010-1050Lead Bearing Opac frit 1010-1050 °C
C11260فریت اوپک شفاف سرب دار با دامنه پخت 1010-1050Lead Bearing Opac frit 1010-1050 °C
13K5/6-604فریت اوپک شفاف سرب دار با دامنه پخت 1050-1120Lead Bearing Opac frit 1050-1120 °C
422/6-604فریت اوپک شفاف سرب دار با دامنه پخت 1010-1050Lead Bearing Opac frit 1010-1050 °C
C11117فریت اوپک شفاف بدون سرب با دامنه پخت 1010-1050LeadLess Bearing Opac frit 1010-1050 °C
C11119فریت اوپک شفاف بدون سرب با دامنه پخت 1010-1050LeadLess Bearing Opac frit 1010-1050 °C
C11142فریت اوپک شفاف بدون سرب با دامنه پخت 1010-1050LeadLess Bearing Opac frit 1010-1050 °C
C11147فریت اوپک شفاف بدون سرب با دامنه پخت 1010-1050LeadLess Bearing Opac frit 1010-1050 °C
C11148فریت اوپک شفاف بدون سرب با دامنه پخت 1050-1120LeadLess Bearing Opac frit 1050-1120 °C
C11168فریت اوپک شفاف بدون سرب با دامنه پخت 1010-1050LeadLess Bearing Opac frit 1010-1050 °C
C11172فریت اوپک شفاف بدون سرب با دامنه پخت 1010-1050LeadLess Bearing Opac frit 1010-1050 °C
C11177فریت اوپک شفاف بدون سرب با دامنه پخت 1010-1050LeadLess Bearing Opac frit 1010-1050 °C
C11181فریت اوپک شفاف بدون سرب با دامنه پخت 1050-1120LeadLess Bearing Opac frit 1050-1120 °C
C11187فریت اوپک شفاف بدون سرب با دامنه پخت 1010-1050LeadLess Bearing Opac frit 1010-1050 °C
C11191فریت اوپک شفاف بدون سرب با دامنه پخت 1010-1050LeadLess Bearing Opac frit 1010-1050 °C
C11192فریت اوپک شفاف بدون سرب با دامنه پخت 1050-1120LeadLess Bearing Opac frit 1050-1120 °C
C11195فریت اوپک شفاف بدون سرب با دامنه پخت 1010-1050LeadLess Bearing Opac frit 1010-1050 °C
C11187فریت اوپک شفاف بدون سرب با دامنه پخت 1010-1050LeadLess Bearing Opac frit 1010-1050 °C
C11306فریت اوپک شفاف بدون سرب با دامنه پخت 1010-1050LeadLess Bearing Opac frit 1010-1050 °C
C11308فریت اوپک شفاف بدون سرب با دامنه پخت 1010-1050LeadLess Bearing Opac frit 1010-1050 °C
   
 

1386© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه کارخانجات صنعتی لعاب مشهد می باشد.

اجرا و پیاده سازی : شرکت فرانت