محصولات لعاب مشهد> فریت ها> فریت های دو پخت سنتی
 
کد فریتشرحComments
C21229فریت ترانس شفاف سرب دار با دامنه پخت 980-1120Lead Transparent frit 980-1120 °C
C21209فریت ترانس شفاف سرب دار با دامنه پخت 980-1120Lead Transparent frit 980-1120 °C
C21235فریت ترانس شفاف سرب دار با دامنه پخت 980-1050Lead Transparent frit 980-1050 °C
C21247فریت ترانس شفاف سرب دار با دامنه پخت 980-1050Lead Transparent frit 980-1050 °C
C21248فریت ترانس شفاف سرب دار با دامنه پخت 980-1050Lead Transparent frit 980-1050 °C
C21233فریت ترانس شفاف سرب دار با دامنه پخت 1050-1120Lead Transparent frit 1120-1050 °C
C21123فریت ترانس شفاف بدون سرب با دامنه پخت 980-1050LeadLess Transparent frit 980-1050 °C
C21103فریت ترانس شفاف بدون سرب با دامنه پخت 980-1120LeadLess Transparent frit 980-1120 °C
C21118فریت ترانس شفاف بدون سرب با دامنه پخت 1050-1120LeadLess Transparent frit 1120-1050 °C
C21103فریت ترانس شفاف بدون سرب با دامنه پخت 980-1120LeadLess Transparent frit 980-1120 °C
C11243فریت اوپک شفاف سرب دار با دامنه پخت 980-1120Lead Bearing Opac frit 980-1120 °C
C11235فریت اوپک شفاف سرب دار با دامنه پخت 980-1120Lead Bearing Opac frit 980-1120 °C
C11208فریت اوپک شفاف سرب دار با دامنه پخت 980-1120Lead Bearing Opac frit 980-1120 °C
C11203فریت اوپک شفاف سرب دار با دامنه پخت 980-1050Lead Bearing Opac frit 980-1050°C
C11203فریت اوپک شفاف سرب دار با دامنه پخت 980-1050Lead Bearing Opac frit 980-1050°C
C11101فریت اوپک شفاف بدون سرب با دامنه پخت 980-1120LeadLess Opac frit 980-1120 °C
C11194فریت اوپک شفاف بدون سرب با دامنه پخت 980-1050LeadLess Opac frit 980-1050°C
C11146فریت اوپک شفاف بدون سرب با دامنه پخت 980-1120LeadLess Opac frit 980-1120 °C
C11108فریت اوپک شفاف بدون سرب با دامنه پخت 980-1120LeadLess Opac frit 980-1120 °C
C41107لعاب اوپک شفاف بدون سرب ترکیبی با دامنه پخت 980-1120Compound LeadLess Opac frit 980-1120 °C
   
 

1386© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه کارخانجات صنعتی لعاب مشهد می باشد.

اجرا و پیاده سازی : شرکت فرانت