محصولات لعاب مشهد> فریت ها> فریت های مونو پروزا
 
کد فریتشرحComments
C21215فریت ترانس شفاف سرب دارLead Transparent Frit
C21127فریت ترانس شفاف بدون سربLeadLess Transparent Frit
C21163فریت ترانس شفاف بدون سربLeadLess Transparent Frit
C21161فریت ترانس شفاف بدون سربLeadLess Transparent Frit
C21159فریت ترانس شفاف بدون سربLeadLess Transparent Frit
C21157فریت ترانس شفاف بدون سربLeadLess Transparent Frit
C11118فریت اوپک شفاف بدون سربLeadLess Opac Frit
C11170فریت اوپک شفاف بدون سربLeadLess Opac Frit
C11303فریت اوپک شفاف بدون سربLeadLess Opac Frit
C11145فریت اوپک شفاف بدون سربLeadLess Opac Frit
11724j3فریت اوپک شفاف بدون سربLeadLess Opac Frit
   
 

1386© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه کارخانجات صنعتی لعاب مشهد می باشد.

اجرا و پیاده سازی : شرکت فرانت