محصولات لعاب مشهد> فریت ها> فلاکس ها
 
کد فریتشرحComments
C31505روکایلRocaile
C31401بی سیلیکات سربLead Bi-Silica
C31402بی سیلیکات سربLead Bi-Silica
C31403برو سیلیکات سربLead Bro-Silica
C31404برو سیلیکات سربLead Bro-Silica
C31414برو سیلیکات سربLead Bro-Silica
C31419برو سیلیکات سربLead Bro-Silica
C31408فریت ترانس سربی سنتیTraditional Lead Transparent Frit
C31409فریت ترانس سربی سنتیTraditional Lead Transparent Frit
C31101فلاکس بدون سربLeadLess Flux
C31104فلاکس بدون سربLeadLess Flux
C31105فلاکس بدون سربLeadLess Flux
   
 

1386© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه کارخانجات صنعتی لعاب مشهد می باشد.

اجرا و پیاده سازی : شرکت فرانت