محصولات لعاب مشهد> لعابهای فلز> لعاب های آستری
 
کدشرحComments
F16103لعاب استری دو فرمول سختHard Ground Coat Enamel
F16303لعاب استری دو فرمول نرمSoft Ground Coat Enamel
F16102لعاب استری سه فرمول سختHard Ground Coat Enamel
F16202لعاب استری سه فرمول متوسطMedium Ground Coat Enamel
F16302لعاب استری سه فرمول نرمSoft Ground Coat Enamel
F12129لعاب استری سه فرمول آبگرمکن سختHot Water Tank Hard Ground Coat Enamel
F12230لعاب استری دو فرمول آبگرمکن متوسطHot Water Tank Medium Ground Coat Enamel
F12331لعاب استری دو فرمول آبگرمکن نرمHot Water Tank Soft Ground Coat Enamel
F14102لعاب استری دو فرمول ضد قلیا سختAlkali Resistance Hard Ground Coat Enamel
F14302لعاب استری دو فرمول ضد قلیا نرمAlkali Resistance Soft Ground Coat Enamel
   
 

1386© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه کارخانجات صنعتی لعاب مشهد می باشد.

اجرا و پیاده سازی : شرکت فرانت