محصولات لعاب مشهد> لعابهای پودری> لعاب های فلاکس
 
کد لعابشرحComments
C61505روکایلRocaile
C61401بی سیلیکات سربLead Bi-Silica
C61404برو سیلیکات سربLead Bro-Silica
C61412برو سیلیکات سربLead Bro-Silica
C61419برو سیلیکات سربLead Bro-Silica
C61408فریت ترانس سربی سنتیTraditinal Lead Transparent Frit
C61409فریت ترانس سربی سنتیTraditinal Lead Transparent Frit
C61101فلاکس بدون سربLeadLess Flux
C61102فلاکس بدون سربLeadLess Flux
C61103فلاکس بدون سربLeadLess Flux
C61104فلاکس بدون سربLeadLess Flux
C61105فلاکس بدون سربLeadLess Flux
C61108فلاکس بدون سربLeadLess Flux
   
 

1386© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه کارخانجات صنعتی لعاب مشهد می باشد.

اجرا و پیاده سازی : شرکت فرانت