محصولات لعاب مشهد> لعابهای پودری> لعاب های پودری دو پخت سنتی
 
کد لعابشرحComments
C41208لعاب پودری اوپک با دامنه پخت 980-1120Opac Glazes 980-1120 °C
C41207لعاب پودری اوپک با دامنه پخت 980-1050Opac Glazes 980-1050 °C
C41245لعاب پودری اوپک با دامنه پخت 980-1050Opac Glazes 980-1050 °C
C41202لعاب پودری اوپک با دامنه پخت 980-1050Opac Glazes 980-1050 °C
C51229لعاب پودری ترانس با دامنه پخت 980-1120Transparent Glazes 980-1120 °C
C51223لعاب پودری ترانس با دامنه پخت 980-1050Transparent Glazes 980-1050 °C
C51203لعاب پودری ترانس با دامنه پخت 980-1050Transparent Glazes 980-1050 °C
C51209لعاب پودری ترانس با دامنه پخت 980-1050Transparent Glazes 980-1050 °C
C51219لعاب پودری ترانس با دامنه پخت 980-1050Transparent Glazes 980-1050 °C
8/C21228لعاب پودری ترانس با دامنه پخت 1050-1120Transparent Glazes 1120-1050 °C
C51216لعاب پودری ترانس با دامنه پخت 1050-1120Transparent Glazes 1120-1050 °C
   
 

1386© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه کارخانجات صنعتی لعاب مشهد می باشد.

اجرا و پیاده سازی : شرکت فرانت