محصولات لعاب مشهد> پودرهای چاپ> پودر های چاپ
 
کد پودر چاپشرحComments
SP4999پودرچاپ اوپک شفا ف سنتی 
PW1003پودرچاپ ترانس شفاف سنتی 
PW5001پودرچاپ اوپک شفاف دو پخت سریع 
C51204پودرچاپ ترانس شفاف دو پخت سریع 
PW1001پودرچاپ ترانس شفاف دو پخت سریع 
PW1002پودرچاپ ترانس شفاف دو پخت سریع 
SP9998پودرچاپ ترانس شفاف دو پخت سریع 
PW1001پودرچاپ ترانس شفاف دو پخت سریع 
SP9009پودرچاپ ترانس مات سنتی 
SP4002پودرچاپ اوپک مات دو پخت سریع 
SP9003پودرچاپ ترانس مات دو پخت سریع 
SP9004پودرچاپ ترانس مات دو پخت سریع 
SP9008پودرچاپ ترانس مات دو پخت سریع 
21/U4پودرچاپ ترانس مات مخصوص کاشی کف و گرانیت 
PW3999پودرچاپ ترانس مات مخصوص کاشی کف و گرانیت 
SP7002پودرچاپ ترانس مات مخصوص کاشی کف و گرانیت 
SP7006پودرچاپ ترانس مات مخصوص کاشی کف و گرانیت 
PW3002پودرچاپ ترانس شفاف مخصوص کاشی کف و گرانیت 
SP7992پودرچاپ ترانس شفاف مخصوص کاشی کف و گرانیت 
SP7995پودرچاپ ترانس شفاف مخصوص کاشی کف و گرانیت 
SP7989پودرچاپ ترانس شفاف مخصوص کاشی کف و گرانیت 
TL18پودرچاپ ترانس شفاف مخصوص کاشی کف و گرانیت 
SP2021پودرچاپ اوپک مات مخصوص کاشی کف و گرانیت 
SP2011پودرچاپ اوپک مات مخصوص کاشی کف و گرانیت 
4/PW1037پودرچاپ اوپک شفاف مخصوص کاشی کف و گرانیت 
SP2994پودرچاپ اوپک شفاف مخصوص کاشی کف و گرانیت 
SP2995پودرچاپ اوپک شفاف مخصوص کاشی کف و گرانیت 
SP2989پودرچاپ اوپک شفاف مخصوص کاشی کف و گرانیت 
SP3999پودرچاپ اوپک شفاف مخصوص کاشی کف و گرانیت 
SP8999پودرچاپ ترانس شفاف مخصوص کاشی مونوپروزا 
SP3998پودرچاپ اوپک شفاف مخصوص کاشی مونوپروزا 
C63213پودر چاپ راکتیو 
C68204پودر چاپ لوستر 
   
 

1386© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه کارخانجات صنعتی لعاب مشهد می باشد.

اجرا و پیاده سازی : شرکت فرانت